Faaliyet Alanlarımız - MURAT BULAT

Bulat Hukuk Bürosu
İçeriğe git

Ana menü:

İCRA VE İFLAS HUKUKU
·         Türkiye'de  her tür kurum ya da kişiler nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemleri
·         İcra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi
·         İcra Takipleri,İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması  (İstirdat) Davaları, İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar),İstihkak Davası
İDARE HUKUKU:
·         Tam Yargı Davaları
·         İptal Davaları
İŞ HUKUKU:
·         Şirketler tarafından kullanılacak genel tip iş sözleşmelerinin hazırlanması.
·         Üst derece çalışan ve yöneticiler ile imzalanacak özel tip iş sözleşmelerinin hazırlanması.
·         İş sözleşmesinin feshi, uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümlenmesi.
·         İşveren ve çalışanların haklarının korunması, mevcut mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması, işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlar, kıdem, ihbar, işe iade, kötü niyet tazminatları, fazla mesai ücretleri, yarı zamanlı ve tam çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması, doğum izinleri, çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik halleri, çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları, işçi kusuru, haksız fiil, sağlık, devamsızlık, performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı ya da geçerli sebepler veya sendika üyeliği, kıdem tazminatı yükü azaltmak ya da diğer keyfi uygulamalar benzeri haksız ve geçersiz sebepler ile hizmet sözleşmelerinin feshi, sendikalar ile ilişkiler, toplu sözleşme görüşmeleri, grev ve lokavt konularında hukuki hizmetler sunmaktayız.
·         Yabancılara ikamet ve çalışma izni alınması
İNŞAAT HUKUKU:
·         İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması, ihaleler, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi ve bu konuyla her türlü cezai ve hukuki dava takibi.
GAYRİMENKUL HUKUKU :
·         Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları
·         Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar
·         Hata, hile muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları
·         Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları
·         Satış Vaadi Sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar
·         Eşya Hukuku Alanına Giren Diğer Gayrimenkul Hukuk Davalar
·         Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri
CEZA HUKUKU :
·         Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri
·         Ceza Soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili
·         Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
·         Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular
AİLE VE BOŞANMA HUKUKU :
·         Anlaşmalı boşanma davaları
·         Çekişmeli boşanma davaları
·         Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri
·         Anlaşmalı boşanma protokolü
·         Nafaka ve Tazminat Talepleri
·         Evliliğin iptali ve evlilik iptal davaları
·         Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Çerçevesinde Tedbir Kararları
·         İddet süresinin Kaldırılması
·         Velayetin Değiştirilmesi
·         Babalık Davası
·         Mal rejimi Davaları
VERGİ HUKUKU:
·         Şirketlerin, şirket ortaklarının ve bireylerinin vergi ve vergi cezaları ile ilgili ihtilafları,  vergi uyuşmazlığından doğan davalar.
MİRAS HUKUKU
·         Vasiyetin Düzenlenmesi
·         Veraset İşlemleri
·         Miras Davaları
·         Miras Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
·         Mirasın Reddi
SAĞLIK & MALPRAKTİS HUKUKU:
·         Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi, sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi, ruhsat, lisans ya da izine bağlı işlemleri ve bunların devirleri, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigorta Kurumu ile ilişkilerin yürütülmesi
·         Hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, tedavi kapsamında malpraktis kavramı (tedavinin yeminli bir mesleği icra eden tarafından kendinden beklenilen ölçütlere uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk) içinde ya da ayrıca işlenen taksirli ve kasıtlı suçların, tazminat ve ceza hukuku boyutunda ele alınması.
EŞYA HUKUKU :
·         Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası
·         Elatmanın Önlenmesi Davası
·         Tapu İptali ve Tescili Davaları
·         Önalım Davası
·         Geçit Hakkı Davası
·         Ecrimisil Davası
·         Bedel Artırımı Davası
·         Ortaklığın Giderilmesi Davası ( İzale-i Şüyuu)
      ŞİRKETLER HUKUKU:
·         Yerli ve Yabancı Şirket Kuruluşları ve İşlemleri
·         Sermaye Artırımı
·         Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
·         Serbest Bölgede Şirket Kuruluşları
·         Tasfiye
·         Birleşme ve Devralmalar
·         Joint Venture
·         Yabancı İşbirlikleri ve Ortaklıkları
·         Yerli ve Yabancı Yatırımlar
·         Due Diligence
·         Teşvikler
SÖZLEŞMELER HUKUKU:
·         Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması
·         Yabancı Nitelikteki Sözleşmelerin İncelenmesi ve Redaksiyonu
·         Know-How Sözleşmeleri
·         Mal alım satımı ile ilgili Sözleşmeler
·         Hizmet Tedariki ile ilgili Sözleşmeler
·         İş Sözleşmeleri
·         Lisans Sözleşmeleri
·         Franchise  Sözleşmeleri
·         Distribütörlük  Sözleşmeleri
·         Acentelik Sözleşmeleri
·         Gizlilik Sözleşmeleri
·         Müteahhitlik Sözleşmeleri
·         İnşaat Sözleşmeleri
·         İşletme Sözleşmeleri
·         Banka ve Finans Hukuku Alanındaki Sözleşmeler
·         Satış Vaadi Sözleşmeleri
·         Ortaklık Sözleşmeleri
·         Danışmanlık Sözleşmeleri
YABANCILAR HUKUKU :
·         Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
·         İkamet İzni ve Çalışma İzni
BORÇLAR HUKUKU :
·         Alacak Davaları
·         Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
·         Kira Hukuku ile İlgili Her Türlü Dava( Tahliye Davası, Kira Tespit Davası, Kira Bedelininin Artırılması Davası )
·         Menkul ve Gayrimenkul Hukuku (Taşınır ve Taşınmaz Malların Devredilmesi, Elden Çıkarılması ya da Satılması, Kiralama Hukuku, İpotek ve Rehin Tesisi İşlemleri)
·         Kamulaştırma Davaları
·         Kat Mülkiyetinden Doğan Uyuşmazlıklar
TÜKETİCİ HUKUKU :
·         Perakende sektöründeki şirketlere tüketici hukuku ile ilgili hukuki danışmanlık
·         Tüketici hukukuna ilişkin kanuni düzenlemelerin şirket uygulamalarına adapte edilmesi
·         Tedbir uygulamaları, çalışanların bilgilendirilmesi konusunda hukuki destek,
·         Ayıplı mallar, paket tur organizasyonları ile ilgili ihtilaftlar ve davaların takibi alanlarında hizmet verilmektedir.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön